FLEMINGS & JANSEN, Geassocieerde notarissen te Lommel

 

FLEMINGS & JANSEN

Geassocieerde notarissen te Lommel

 

FLEMINGS & JANSEN

Binnensingel 74
3920 Lommel
Tel. (011) 54.40.19
Fax. (011) 54.59.30

BVBA
BTW BE 0561725119
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Verzekeringen van het Notariaat cvba

Gebouw Corbie Hotel - tegenover Mc Donalds - Inkom aan achterkant van het gebouw Parking op hoek Doelenstraat/Wipstraat of ondergrondse parkeergarage

...
 

25 augustus 2019

Buurtwegen en paden hebben een groot maatschappelijk belang in onze samenleving. Maar aanhoudende problemen in verband met deze bijzondere wegstroken zorgen vandaag voor onvoldoende bescherming. De huidige - versnipperde - regelgeving is achterhaald. Dat leidt tot onzekerheid, en zelfs de verdwijning van deze wegen. Om de toekomst van deze ‘trage’ wegen te verzekeren, krijgen de gemeenten vanaf 1 september 2019 een gloednieuw kader om een eigen beleid uit te stippelen.

‘Trage’ weg?

We kennen het allemaal. Zondagswandelingen tussen de velden. Kleine straatjes waar je gezellig kan lopen tussen het groen. Dijk- en jachtpaden… ‘Shortcuts’ binnen de stad waarvan fietsers dankbaar gebruik maken. Het zijn de zogenaamde ‘trage wegen’, ook wel eens buurtwegen of voetwegen genoemd. En ze zijn geliefd. Ecologisch, mobiliteit bevorderend of gewoon aantrekkelijk: de kleine buurtwegen maken deel uit van ons collectief geheugen.

Maar tot op vandaag verdwijnen steeds meer van die trage wegen. De oorzaak? Versnipperde wetgeving en onduidelijkheid over wat precies een ‘buurtweg’ is. Strikt juridisch gezien zijn ‘buurtwegen’ immers niet hetzelfde als ‘trage wegen’. Buurtwegen kennen eigen specifieke regels en die dateren van 1841. Onduidelijkheid voor iedereen, waardoor veel van die wegen aan hun lot worden overgelaten. Hoog tijd dus voor eenduidige regelgeving over buurtwegen, trage wegen, voetwegen… en alles er tussen in.

Nieuw overkoepelend kader voor gemeenten

Alle wegen die door gemeenten worden beheerd, vallen vanaf 1 september 2019 onder één juridisch statuut. Eén geheel van regels dat bovendien afgestemd wordt op de wetgeving Ruimtelijke Ordening. Gemeenten stippelen in de toekomst zelf een beleid uit om hun buurtwegen beter te beschermen.

De nieuwe regelgeving

  • Gemeenten stellen binnenkort een beleidskader op voor de uitbouw van een lokaal wegennet. Hierbij houden gemeenten o.a. rekening met verkeersveiligheid en duurzaamheid. De gemeente tracht buurtwegen in de mate van het mogelijke te behouden.
  • Gemeenten stellen actieplannen op zodat een wegennetwerk wordt uitgebouwd en trage wegen ‘geherwaardeerd’ worden. De gemeente kan via actieplannen mensen ook bewust maken van het belang van trage wegen.
  • De gemeenten beheren de gemeentewegen en krijgen hiervoor voldoende juridische instrumenten. Er geldt een strikte procedure voor de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen. Dit zorgt voor een betere bescherming van deze bijzondere plaatsen.
  • Sommige publieke wegen worden sinds jaar en dag niet meer gebruikt (bv. door een afsluiting) en komen plots in het bezit van een particulier. Het publiek karakter ‘verjaart’ dan als het ware in het voordeel van een eigenaar. Dat zorgt voor veel onzekerheid, twisten en misbruiken. Vanaf 1 september stapt men af van dit eeuwenoude principe. Vanaf dan kan een publiek domein nooit zomaar in handen van particulieren vallen zonder dat de gemeente dat heeft beslist. Gemeentewegen zullen niet langer ‘verjaren’.
  • Dankzij de nieuwe regels zullen gemeenten snel kunnen optreden wanneer de doorgang van een gemeenteweg niet wordt gevrijwaard.
  • Een particulier kan schade lijden door de beslissing om een weg te verplaatsen of op te heffen… Omgekeerd geniet een particulier mogelijks juist van een meerwaarde door een beslissing. Het nieuwe decreet stelt voor deze situaties een kader vast waarbij gemeenten de regels over vergoedingen en meerwaarderegelingen mogen verfijnen.
  • Er komt een 'register van gemeentewegen'. Dat register bewaart alle administratieve en gerechtelijke beslissingen over gemeentewegen.

Ben je zelf een gepassioneerd wandelaar, fietser of natuurliefhebber? Ben je op zoek naar de mooiste wegjes en paadjes in Vlaanderen?  Informeer je dan op www.tragewegen.be voor meer informatie.

Bron: Fednot

21 augustus 2019

De prijzen voor garageboxen en autostaanplaatsen bleven tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zo goed als stabiel in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot).
Tijdens de eerste maanden van dit jaar bedroeg de gemiddelde prijs voor een parkeerplaats (zowel gesloten boxen als autostaanplaatsen) 29.242 euro, +0,6 % meer dan de gemiddelde prijs over heel 2018.
Vergelijkt men de prijzen in de Belgische provinciehoofdsteden, dan komt Brugge met gemiddeld 30.936 euro als duurste provinciehoofdstad uit de bus, gevolgd door Aarlen (29.800 euro) en Leuven (29.614 euro). In onze hoofdstad Brussel kost een parkeerplaats gemiddeld 37.325 euro.

In Antwerpen, Gent, Brugge, Bergen, Leuven en Luik zijn de prijzen tegenover vorig jaar gedaald. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “We kijken uit naar de cijfers van het 2de semester van 2019. Die zullen al dan niet aangeven of er sprake is van een echte kentering op de markt. Wat alleszins een factor is, is dat in steden waar veel jonge mensen wonen de vraag naar parkeerplaatsen daalt. Koppels kiezen vaak voor één i.p.v. twee wagens. En net als alleenstaanden nemen ze ook vaker het openbaar vervoer of de fiets.”

In Vlaanderen klokte de gemiddelde prijs tijdens het eerste halfjaar van 2019 af op 31.305 euro. Hoger dan in Brussel (28.681 euro) en Wallonië (21.864 euro). Bart van Opstal: “De hogere prijs in Vlaanderen heeft te maken met de markt aan de kustregio: de prijzen zijn daar het hoogst en hebben zo een belangrijke invloed op het Vlaamse gemiddelde. De gemiddelde prijs voor Vlaanderen, zonder de kustgemeenten, komt neer op 24.757 euro.”

In Knokke-Heist moet de burger het diepst in de buidel tasten om de wagen te stallen met een gemiddelde prijs voor een parkeerplaats van 57.700 euro: 60.035 euro voor een garagebox en 52.790 euro voor een autostaanplaats.
Knokke-Heist is daarmee meteen ook de duurste gemeente in België, voor Nieuwpoort en Blankenberge. Ook vijf andere kustgemeenten, Oostende, Koksijde, Middelkerke, De Panne en De Haan, maken deel uit van de top-tien.

Lees het perscommuniqué.

Bron: Fednot

19 augustus 2019

Broodnodig voor een optimale bescherming

Een woning kopen is een spannende gebeurtenis. De voorlopige verkoopovereenkomst of de ‘compromis’ mag dan wel de basis vormen voor de notariële akte, deze laatste is er niet minder belangrijk door. Enkel via een notariële akte kan de koper een bescherming genieten én de zekerheid hebben dat zijn aankoop beschermd is tegen aanspraken van derden.

Totstandkoming verkoop

Een verkoop komt tot stand wanneer de koper en de verkoper het eens zijn over het voorwerp en de prijs van de koop. In principe kan een verkoopovereenkomst (of compromis) mondeling tot stand komen. Wel is de voorlopige verkoopovereenkomst of kortweg de ‘compromis’ noodzakelijk voor het bewijs. Ben je dan eigenaar vanaf dat je de verkoopovereenkomst ondertekent? Vaak niet. In de praktijk wordt de eigendomsoverdracht ‘uitgesteld’ tot de ondertekening van de notariële akte.

Niet enkel een zaak van partijen

Waarom volgt nog een authentieke akte als je al  een verkoopovereenkomst voorgeschoteld krijgt? Een verkoopovereenkomst is in de eerste plaats de zaak van de partijen. De gevolgen van de verkoop werken enkel tussen de verkoper en koper. En toch moeten derden - de buitenwereld - ook het bestaan van de verkoopovereenkomst erkennen en eerbiedigen. Om te verzekeren dat derden kennis hebben van de verkoop van het onroerend goed wordt deze altijd overgeschreven in de registers van het kantoor Rechtszekerheid (de vroegere ‘hypotheekkantoor’). Dat kan niet met een verkoopovereenkomst. De overschrijving kan enkel met een notariële verkoopakte. Dit is ook de reden waarom je in een verkoopovereenkomst “opschortende voorwaarden” mag opnemen. Het is niet de verkoopovereenkomst, maar wél de notariële akte die wordt overgeschreven in de registers van het kantoor Rechtszekerheid.

Belang van de overschrijving

De overschrijving is als het ware een “flikkermoment”. Vanaf dat moment komt het onroerend goed in ogen van derden in het vermogen van de koper. Er ontstaat er een “behoren te weten”. Iedere derde, ook deze die feitelijk niet op de hoogte waren van de verkoop, moet de verkoop eerbiedigen. Als koper mag je er vanaf dat moment op rekenen dat jouw koop beschermd is. Heeft de verkoper schuldeisers? Dan zullen deze vanaf de overschrijving ook moeten aanvaarden dat het onroerend goed niet langer in zijn vermogen ligt. Beslag leggen zal niet meer lukken.

We bekijken het met een voorbeeld:

Een koper koopt een woning, die eigenlijk al verkocht is aan iemand anders. Je kan de tweede koper niets kwalijk nemen als hij van niets op de hoogte was. De tweede koper kon moeilijk rekening houden met de eerste koper als hij geen idee had dat het goed reeds verkocht was. Wie zal er voorrang hebben als twee kopers hetzelfde onroerend goed kopen? De koper waarvan de notariële akte eerst werd overgeschreven heeft voorrang. Indien de tweede koper van niets wist, en te goeder trouw het goed heeft aankocht, heeft de datum van het compromis geen belang. Het is de inschrijving van de notariële akte dat een koper beschermd!

Uitvoerbare titel

Vergeet bovendien niet dat een authentieke notariële akte een uitvoerbare titel vormt, in tegenstelling tot een onderhandse overeenkomst. Iemand met een uitvoerbare titel kan rechtstreeks de afspraken in de overeenkomst afdwingen, zonder naar de rechter te moeten gaan.

Dit alles neemt niet weg dat een volledig en duidelijke verkoopovereenkomst van belang is. De compromis dient immers als basis voor de notariële akte.

Een aankoop kaderen in je leven

De notaris speelt een belangrijke adviserende rol bij de aankoop van je woning. En advies is nodig, want de wetgeving is complex. Zo zijn er tal van stedenbouwkundige en fiscale regels waarmee je rekening moet houden. De notaris kan bijvoorbeeld nagaan of je van een fiscaal gunsttarief kan genieten. Dat heeft meteen een impact op je budget. De complexiteit van de wetgeving begrijpen en de juiste bedingen formuleren in de verkoopovereenkomst behoort tot de vaste taken van een notaris.

Maar het advies van de notaris heeft niet alleen betrekking op wat in je notariële akte staat. Heb je bv. al nagedacht over de impact van de aankoop op je gezinsleven? Over wat er met de woning gebeurt als één van jullie twee overlijdt? Een woning kopen is toekomstgericht denken.  De notaris zal met jou en je eventuele partner een blik op de toekomst werpen.

Bron: Fednot

 

Jean FLEMINGS
Geassocieerd notaris

Ruud JANSEN
Geassocieerd notaris

Nathalie HAESENDONCKX
Licentiaat in de rechten
Master in het notariaat
Erkend bemiddelaar

nathalie(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Iris VAN BAEL
Licentiaat in de rechten
Erkend bemiddelaar

iris(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

An VRANKEN
Master in de rechten
Master in het notariaat

an(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Marijke RENIERS
Master in de rechten
Master in het notariaat

marijke(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Marlise DE DYN
Master in de rechten
Master in het notariaat

marlise(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Cindy JACOBS
Notarieel medewerker

cindy(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Hedy BOSCH
Notarieel medewerker

bosch.hedy(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Leen DENIES
Notarieel medewerker

leen(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Nesrin YALCIN
Notarieel medewerker

nesrin(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Tom JANSSEN
Notarieel medewerker

tom(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Petra GORISSEN
Notarieel medewerker

petra(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be
Tel. 011/55.05.81

Boekhoudster

Kristien DE GRAAF
Master in de rechten
Master in het notariaat

kristien(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Laura VANHOOF
Notarieel medewerker

laura(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Evelyn VAN GESSEL
Notarieel medewerker

evelyn(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Steffie DE MAEYER
Notarieel medewerker

steffie(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Marjon DELAMOTTE
Notarieel medewerker

marjon(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

Eveline DE WEERDT
Notarieel medewerker

eveline(plaats the 'at' sign hier)fjnot.be

 

Immo

Online verkoop € 145.000

Huis
Jacob van Maerlantstraat 9
3920 Lommel

Online verkoop € 175.000

Huis
Kinderstraat 52
3920 Lommel

Uit de hand verkoop € 214.000

Grond
Hezeschrans
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 372.500

Grond
Hezeschrans 235/A, 237/C en 238
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 315.500

Grond
Hezeschrans deel 235/A, 237/C
2440 Geel

Uit de hand verkoop € 80.000

Grond
Voetvelden 1673/X/16
3920 Lommel

 
 
 

FLEMINGS & JANSEN

Binnensingel 74
3920 Lommel
Tel. (011) 54.40.19
Fax. (011) 54.59.30

BVBA
BTW BE 0561725119
RPR Antwerpen afdeling Hasselt
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

Openingsuren
 

Ons kantoor is momenteel gesloten

M 08:30 >  12:00   13:30 > 18:00  
D 08:30 >  12:00   13:30 > 18:00  
W Gesloten deuren 13:30 > 18:00  
D 08:30 >  12:00   13:30 > 18:00  
V 08:30 >  12:00   13:30 > 18:00  
Z gesloten  
Parking

Parking

Ondergrondse parkeergarage

Parkeerterein op de hoek van de Doelenstraat en Wipstraat

Verlofperiodes